NI Circuit Design Suite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NI Circuit Design Suite - NA

Phần mềm NI Circuit Design Suite

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NI Circuit Design Suite là phần mềm gì?

NI Circuit Design Suite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NI Circuit Design Suite là Version NA (cập nhật NA)

NI Circuit Design Suite là một loạt các chương trình và các ứng dụng sử dụng trong các thiết kế vi mạch (điện tử Thiết kế Tự động hóa) môi trường. Phần mềm này có hai thành phần chính: Multisim và Ultiboard. Multisim phép người sử dụng để tạo ra một dòng chảy thiết kế mạch thông qua mô phỏng của thiết bị đo đạc và phân tích của cùng một ảo. Điều này cho phép người sử dụng để xác định lỗi trong dòng chảy thiết kế mạch và lấy về các biện pháp nhất định để sửa chữa sai sót. quá trình Multisim bao gồm chụp schematic (đặt các thành phần và hệ thống dây điện mạch), mô phỏng (thiết bị đo đạc ảo, phân tích, đồ thị và postprocessor), và các báo cáo (hóa đơn nguyên vật liệu). Ultiboard mặt khác, cho phép người dùng đặt tất cả các thành phần và dấu vết cho mạch. Ultiboard cho phép người dùng tạo ra một phác thảo ban, đặt tất cả các thành phần và các dấu vết vào hội đồng quản trị, và chuẩn bị hội đồng quản trị đối với sản xuất và lắp ráp. Ứng dụng này cho phép tự động sắp xếp một phần và tính năng tự động định tuyến của dấu vết. Ultiboard cũng cho phép người dùng xem các thiết kế trong không gian 3D. 3D-viewing được phép ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình thiết kế. Đối với các bo mạch đa lớp, Internal Xem cho phép xem giữa các lớp.

What is NI Circuit Design Suite?

NI Circuit Design Suite is a series of programs and applications utilized in the EDA (Electronics Design Automation) environment. The software features two major components: Multisim and Ultiboard. Multisim enables the user to generate a circuit design flow through simulation of virtual instrumentation and analysis of the same. This allows the user to identify errors in the circuit design flow and take on certain measures to correct the errors. Multisim processes include schematic capture (placing the components and circuit wiring), simulation (virtual instrumentation, analysis, graph and postprocessor), and reports (bill of materials). Ultiboard on the other hand, enables the user to place all of the components and traces for the circuit. Ultiboard allows the user to create a board outline, place all components and traces onto the board, and prepare the board for manufacturing and assembly. The application allows auto part placement and auto-routing of traces. Ultiboard also allows the user to view the design in 3D. 3D-viewing is allowed at any stage of the design process. For multi-layered circuit boards, Internal View allows for viewing between the layers.

Các loại file được mở bởi NI Circuit Design Suite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NI Circuit Design Suite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NI Circuit Design Suite

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *