NifSkope

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NifSkope - NA

Phần mềm NifSkope

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NifSkope là phần mềm gì?

NifSkope là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NifSkope là Version NA (cập nhật NA)

NifSkope là một chương trình cho phép xem và chỉnh sửa các file NIF. Người sử dụng cũng có thể khám phá những nội dung của các tập tin và quản lý chúng sử dụng chương trình này. thuộc tính cụ thể của file NIF cũng có thể được thao tác bằng cách thêm mờ hoặc sửa đổi kết cấu chung của các tập tin. Người dùng cũng có thể xem các tập tin ở định dạng 3D. Mẫu cũng có thể được tạo ra bằng software.Once này được cài đặt, các phím tắt tập tin có thể được nhìn thấy trực tiếp trên máy tính để bàn. Tất cả các menu có thể được nhìn thấy sau đó một lần các biểu tượng nhấp và một trong những chức năng chính là quan điểm lựa chọn 3D. Khi tập tin được chọn, nó sẽ vẫn được nạp như .nif tập tin .Công thao tác có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Render menu. Bạn sẽ được nhắc nhở để kéo các nút bạn muốn sử dụng. Với việc sử dụng các phím qweasd, bạn sẽ có thể thay đổi vị trí và di chuyển các mô hình trong góc độ khác nhau ,. Bạn có thể bắt đầu vẽ một khi bạn đã đạt đến góc mà bạn thích. Bạn có thể lưu các thiết lập để bạn có thể trở lại với nó. NifSkope cũng cho phép người sử dụng để thực hiện một chế độ Walk để bắt đầu chuyển động. Đây cũng có thể được điều khiển bằng tay sử dụng các phím WASD.

What is NifSkope?

NifSkope is a program that authorizes the viewing and editing of NIF files. Users may also explore the content of the files and manage them using this program. Specific properties of NIF files can also be manipulated by adding translucency or modifying the general texture of the files. Users may also view the files in 3D format. Templates can also be created using this software.Once installed, the file shortcut can be seen directly on the desktop. All menus can be seen then once the icons clicked and one of the main functionalities is the 3D view option. When file is chosen, it will still be loaded as .nif file .The manipulation can be executed using the Render menu. You will be prompted to drag the buttons you wish to use. With the use of QWEASD keys, you will be able to change the position and move the model in different angles,. You can start rendering once you have reached the angle you prefer. You can save the settings so you can return to it. NifSkope also lets its users to conduct a Walk mode to initiate movement. This can also be manually controlled using WASD keys.

Các loại file được mở bởi NifSkope

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NifSkope có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) KFKFAKFMNIFNIFCACHETEXCACHE

Download NifSkope

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *