Papyrus-PlugIn

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Papyrus-PlugIn - NA

Phần mềm Papyrus-PlugIn

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Papyrus-PlugIn là phần mềm gì?

Papyrus-PlugIn là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Papyrus-PlugIn là Version NA (cập nhật NA)

Papyrus là một loại mã nguồn mở UML 2. Nó là một công cụ dựa trên Eclipse, và cấp phép theo EPL, hoặc Giấy phép Eclipse Public. Papyrus có thể được sử dụng như là cả một plug-in Eclipse, và một công cụ độc lập. Nó cung cấp cho hỗ trợ cho hệ thống mô hình hóa Ngôn ngữ (SysML) và cụ thể tên miền Ngôn ngữ (DSL). Papyrus cũng đã hỗ trợ cho các cấu UML. Điều này sẽ cho phép người dùng để xác định các biên tập viên tìm thấy trong DSL cho theo tiêu chuẩn UML 2. Tính năng chính Papyrus’ có liên quan đến một nhóm các cơ chế tùy biến. Những cơ chế có thể ảnh hưởng đến một viễn cảnh Papyrus người dùng định nghĩa, và trình bày nó như thể nó là một “tinh khiết” biên tập DSL. Papyrus cũng là một công cụ chỉnh sửa đồ họa được sử dụng để UML2. Nó được định nghĩa bởi Object Management Group (OMG). Papyrus có ý định để thực hiện 100% số đặc điểm kỹ thuật OMG. Mỗi phần có thể được sửa đổi, bao gồm biên tập sơ đồ, mô hình nhà thám hiểm, và các lỗi bất động sản. Papyrus cũng cung cấp một hỗ trợ đầy đủ để SysML. Này chứa một thực hiện các hồ sơ tĩnh SysML, cũng như biên tập cụ đồ họa cần thiết cho SysML, để họ có thể đáp ứng một mô hình dựa trên hệ thống kỹ thuật.

What is Papyrus-PlugIn?

Papyrus is a type of Open Source UML 2. It is a tool based on Eclipse, and licensed under EPL, or the Eclipse Public License. Papyrus can be used as both an Eclipse plug-in, and a standalone tool. It gives support for Systems Modeling Languages (SysML) and Domain Specific Languages (DSL). Papyrus also has support for UML profiles. This will allow users to identify the editors found in DSLs for following the UML 2 standard. Papyrus’ main feature is related to a group of customization mechanisms. These mechanisms can influence a user-defined Papyrus perspective, and present it as if it is a “pure” DSL editor. Papyrus is also a graphical editing tool used for UML2. It is defined by Object Management Group (OMG). Papyrus has intentions to implement 100% of the OMG specification. Each part can be modified, including diagram editors, model explorer, and property errors. Papyrus also provides a full support to SysML. This contains an implementation of the SysML static profile, as well as the specific graphic editor needed for SysML, so they can meet a model-based system engineering.

Các loại file được mở bởi Papyrus-PlugIn

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Papyrus-PlugIn có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PDFSPDF

Download Papyrus-PlugIn

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *