PCHealthBoost

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PCHealthBoost - NA

Phần mềm PCHealthBoost

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PCHealthBoost là phần mềm gì?

PCHealthBoost là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PCHealthBoost là Version NA (cập nhật NA)

PC HealthBoost là một chương trình để tối ưu hóa hiệu suất máy tính. Được cung cấp bởi Mỹ dựa trên phần mềm công ty Boost, Inc. chương trình cung cấp cho người dùng tiện ích cần thiết để cải thiện hiệu suất của hệ thống; do đó cho phép cho máy tính không bị gián đoạn activities.What chương trình nào là để quét máy tính cho các lỗi trong registry, DLL, EXE, các hiệp hội tập tin, uninstalls. Các khu vực này là những nguyên nhân phổ biến nhất cho hiệu suất máy tính chậm, nếu sai sót tồn tại trong chúng. Chương trình này cũng quét cho ActiveX controls.The người dùng được thông báo khi lỗi được tìm thấy trong lĩnh vực cụ thể, liệt kê xuống số lỗi cho mỗi một. Chương trình khuyến sửa chữa lỗi rất quan trọng. Sau khi quét, chương trình có thể được kích hoạt để tự động sửa chữa các lỗi thông qua nút Fix lỗi màu xanh lá cây. Các người dùng đồ họa giao diện cung cấp cho người dùng thông tin về hệ thống của họ, ví dụ: Model, Hệ điều hành và phần cứng. Trên cùng một cửa sổ, người sử dụng cũng được cung cấp với một danh sách các khu vực có thể được quét: Shared DLLs, Application Paths, File Associations, Uninstall Entries, COM và ActiveX Controls, MRU Danh sách, tập tin trợ giúp và Fonts. Khi những điểm nổi bật sử dụng bất kỳ các loại này, thông tin về các loại cụ thể được cung cấp để giải thích cho người sử dụng như thế nào sai sót trong thể loại là khả năng xảy ra.

What is PCHealthBoost?

PC HealthBoost is a program for optimizing PC performance. Provided by US-based company Boost Software, Inc. the program provides the user with essential utilities for improving the system’s performance; thereby allowing for uninterrupted computing activities.What the program does is to scan the computer for errors in the registry, DLLs, EXEs, file associations, uninstalls. These areas are the most common causes for slow computer performance, if errors exist within them. The program also scans for ActiveX controls.The user is informed when errors are found within specific areas, listing down the number of errors for each one. The program recommends repairs for highly-critical errors. After scanning, the program can be enabled to automatically repair the errors via the green Fix Errors button. The Graphical User Interface provides the user with information about their system, i.e. Model, Operating System and Hardware. On the same window, the user is also provided with a list of areas that can be scanned: Shared DLLS, Application Paths, File Associations, Uninstall Entries, COM and ActiveX Controls, MRU List, Help Files and Fonts. When the user highlights any of these categories, information about the specific category is provided to explain to the user how errors in the category are likely to occur.

Các loại file được mở bởi PCHealthBoost

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PCHealthBoost có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download PCHealthBoost

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *