Perfect Pro Office Calc

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Perfect Pro Office Calc - NA

Phần mềm Perfect Pro Office Calc

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Perfect Pro Office Calc là phần mềm gì?

Perfect Pro Office Calc là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Perfect Pro Office Calc là Version NA (cập nhật NA)

Perfect Pro Office Calc hoặc Perfect Calc là một trong những chương trình bảng tính đầu tiên bao giờ thực hiện phổ biến rộng rãi cho các máy tính. Trong thực tế, nó đã được công bố tại như vậy một thời gian sớm trong lịch sử tính toán khối lượng mà nó được thiết kế cho các CP bây giờ lịch sử / M (Chương trình điều khiển cho máy vi tính) hệ điều hành, mà phát hành cuối cùng là vào năm 1893. Perfect Calc là bây giờ không còn được sử dụng một trong hai, từ lâu đã về hưu cùng với hệ điều hành mà nó được designed.Perfect Calc đã được phân phối trên đĩa mềm của nhà xuất bản của nó. Đó là khả năng xử lý một số hàng tối đa 255 và một số cột tối đa 52. Nó cũng đã có thể giữ càng nhiều càng 7 file đồng thời mở trong cách sử dụng. Đây không còn là một kỳ công tuyệt vời ở thời điểm hiện tại, được đưa ra như thế nào chương trình bảng tính đã phát triển, nhưng đồng thời Perfect Calc đã được phân phối, đó là một khả năng đặc biệt và người ta không thể nhân rộng bởi khác, cạnh tranh các chương trình bảng tính. Perfect Calc cho phép người dùng nhiều cùng chức năng (cần thiết) bảng chương trình bảng tính sau đã làm: người dùng có thể nhập các giá trị, thực hiện tính toán, nhập công thức vào các tế bào để tế bào khóa tự động tính toán, (và mở khóa, tất nhiên), và vân vân.

What is Perfect Pro Office Calc?

Perfect Pro Office Calc or Perfect Calc was one of the first spreadsheet programs ever made widely available for computers. In fact, it was published at such an early time in mass computing history that it was designed for the now-historic CP/M (Control Program for Microcomputers) operating system, whose last release was in 1893. Perfect Calc is now no longer used either, long since retired along with the OS for which it was designed.Perfect Calc was distributed on floppy disks by its publisher. It was capable of handling a maximum row number of 255 and a maximum column number of 52. It was also able to hold as many as 7 concurrently open files during usage. This is no longer a stunning feat at the present time, given how spreadsheet programs have developed, but at the time Perfect Calc was being distributed, it was a singular ability and one not replicable by other, competing spreadsheet programs. Perfect Calc allowed users much the same (essential) spreadsheet functions later spreadsheet programs did: users could enter values, perform computations, enter formulae into cells for auto-computing, lock cells (and unlock them, of course), and so on.

Các loại file được mở bởi Perfect Pro Office Calc

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Perfect Pro Office Calc có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123CSVDBFDIFHTMHTMLODSOTSRTFSDCSLKSTCSXCTXTVORWK1WKSXLSXLTXLWXML

Download Perfect Pro Office Calc

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *