Accelerometer

Định nghĩa Accelerometer là gì?

AccelerometerGia tốc kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accelerometer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gia tốc kế là một thiết bị phát hiện tăng tốc riêng của mình và được sử dụng trong điện thoại di động để xác định hướng của điện thoại. Khi định hướng được xác định, phần mềm của điện thoại có thể phản ứng cho phù hợp, chẳng hạn như bằng cách thay đổi màn hình từ dọc sang ngang.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một gia tốc có thể phát hiện tăng tốc thông qua một hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), làm thay đổi tính chất điện như điện áp. Những thay đổi này được quy đổi sang tín hiệu, được gửi đến các phần mềm thích hợp để xử lý. Có nhiều loại khác nhau của gia tốc sử dụng trong phoneses:

What is the Accelerometer? - Definition

An accelerometer is a device that detects its own acceleration and is used in mobile phones to determine the phone's orientation. Once the orientation is determined, the phone's software can react accordingly, such as by changing its display from portrait to landscape.

Understanding the Accelerometer

An accelerometer is able to detect acceleration through a micro-electromechanical system (MEMS), which changes electrical properties such as voltage. These changes are translated into signals, which are sent to the appropriate software for processing. There are different types of accelerometers used in phoneses:

Thuật ngữ liên quan

  • Platform
  • Piezoelectric Accelerometer
  • Micro-Electromechanical System (MEMS)
  • Capacitive Accelerometer
  • Mobile Phone
  • Smartphone
  • Android
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *