Advanced Technology Extended (ATX)

Định nghĩa Advanced Technology Extended (ATX) là gì?

Advanced Technology Extended (ATX)Công nghệ tiên tiến Extended (ATX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advanced Technology Extended (ATX) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Advanced Technology Extended (ATX)? - Definition

Understanding the Advanced Technology Extended (ATX)

Thuật ngữ liên quan

  • Balanced Technology Extended (BTX)
  • Printed Circuit Board (PCB)
  • Motherboard
  • Electromagnetic Interference (EMI)
  • Input/Output Device (I/O Device)
  • Advanced Technology Attachment (ATA)
  • Form Factor
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *