Anonymity Network

Định nghĩa Anonymity Network là gì?

Anonymity NetworkGiấu tên Mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anonymity Network - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng ẩn danh cho phép người dùng truy cập web trong khi ngăn chặn bất kỳ theo dõi hoặc truy tìm danh tính của họ trên Internet. Đây là loại giấu tên trực tuyến di chuyển lưu lượng Internet thông qua một mạng lưới toàn cầu của các máy chủ tình nguyện. mạng giấu tên ngăn chặn phân tích lưu lượng và giám sát mạng - hoặc ít nhất là làm cho nó khó khăn hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần mềm giấu mã nguồn mở miễn phí để sử dụng công cộng được biết đến như Tor. phần mềm Tor che giấu vị trí và / hoặc sử dụng của người dùng. Một mạng giấu tên là Freenet, cho phép người dùng ẩn danh xuất bản "freesites" cũng như chia sẻ tập tin và trò chuyện trên các diễn đàn. Vẫn còn một mạng ẩn danh là I2P. mạng danh tính nhạy cảm I2P là cùng một lúc phân phối và năng động trong tự nhiên và họ tuyến đường giao thông qua để peers.In khác để sử dụng Tor, người dùng phải chạy hành định tuyến. Công nghệ này mã hóa và sau đó tăng trở lại thông tin liên lạc vào một mạng lưới các rơle điều hành bởi các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Người dùng muốn tìm kiếm Internet của họ vẫn tin mạng dùng giấu tên. Trong mạng Tor, lưu lượng Internet sẽ được gửi đến các router khác nhau, cùng một lúc. Nút Tor, hoặc rơle xuất cảnh, show lên như giao tiếp thực tế khởi chứ không phải là sender.Even dù Tor phân tích ngăn chặn giao thông, nó không bảo vệ chống lại xác nhận giao thông, hoặc end-to-end tương quan và kiểm tra. Tại IEEE Symposium 2005, Steven Murdoch và George Danezis được trình bày một bài báo về an ninh vì nó liên quan đến các kỹ thuật giao thông phân tích. Trong bài viết của họ, họ đã chứng minh rằng mạng giấu tên cho phép xem mạng cục bộ, do đó làm cho nó có thể suy luận mà các nút đang được sử dụng cho các rơle dòng nặc danh.

What is the Anonymity Network? - Definition

An anonymity network enables users to access the Web while blocking any tracking or tracing of their identity on the Internet. This type of online anonymity moves Internet traffic through a worldwide network of volunteer servers. Anonymity networks prevent traffic analysis and network surveillance - or at least make it more difficult.

Understanding the Anonymity Network

One open-source anonymity software free to public use is known as Tor. Tor software conceals the user's location and/or usage. Another anonymity network is Freenet, which enables users to anonymously publish "freesites" as well as share files and chat on forums. Still another anonymity network is I2P. I2P identity-sensitive networks are at once distributed and dynamic in nature and they route traffic through other peers.In order to use Tor, users must run onion routing. This technology encrypts and then rebounds communications onto a network of relays run by volunteers throughout the world. Users who want their Internet searches to remain private use anonymity networking. Within the Tor network, Internet traffic is sent to various routers, one at a time. The Tor node, or exit relay, shows up as the actual communication originator rather than the sender.Even though Tor prevents traffic analysis, it does not guard against traffic confirmation, or end-to-end correlation and tests. At the 2005 IEEE Symposium, Steven Murdoch and George Danezis presented an article on security as it relates to traffic-analysis techniques. In their article, they demonstrated that anonymity networks permit partial network views, thereby making it possible to infer which nodes are being used for anonymous stream relays.

Thuật ngữ liên quan

  • I2P
  • Freenet
  • Internet Privacy
  • The Onion Router (Tor)
  • The Onion Router (Tor)
  • Open Source
  • Open-Source Software (OSS)
  • Network
  • Internet
  • Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *