Application Assembler

Định nghĩa Application Assembler là gì?

Application AssemblerỨng dụng Assembler. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Assembler - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lắp ráp đơn là cá nhân hoặc tổ chức lắp ráp Java Archive (JAR) các tập tin thu được từ các nhà cung cấp đậu doanh nghiệp để xây dựng một ứng dụng. Việc áp dụng lắp ráp Java có khả năng gia tăng và / hoặc giảm số lượng các tập tin JAR. Lắp ráp ứng dụng và (EJB) cung cấp dịch vụ Enterprise JavaBeans có thể là cá nhân hoặc tổ chức tương tự hoặc khác biệt. Các ứng dụng lắp ráp amasses tất cả các thành phần đậu doanh nghiệp thành đơn vị duy nhất để triển khai. Các ứng dụng lắp ráp có thể hoặc không thể xác định xem bảo mật tập tin JAR đậu của doanh nghiệp, trong đó bao gồm một nhóm các vai trò an ninh. Những vai trò là phương pháp cho phép ngữ nghĩa nhóm sử dụng để truy cập thành công và sử dụng ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ứng dụng lắp ráp trách nhiệm là cung cấp một cái nhìn an ninh của enterprise bean, đơn giản hóa công việc của các Deployer. Khi lắp ráp ứng dụng không cung cấp quan điểm an ninh, các Deployer phải hiểu tất cả các vai trò người dùng trước khi phân bổ quan điểm an ninh. Khi lắp ráp ứng dụng xác định vai trò an ninh, các Deployer sau đó giao đất nhóm người sử dụng hoặc tài khoản người dùng với vai trò an ninh xác định bởi các nhà lắp ráp ứng dụng. Các ứng dụng lắp ráp chịu trách nhiệm về nhiệm vụ sau đây:

What is the Application Assembler? - Definition

An application assembler is an individual or organization that assembles Java Archive (JAR) files obtained from the enterprise bean provider for building an application. The Java application assembler has the ability to increase and/or decrease the number of JAR files. The application assembler and the Enterprise JavaBeans (EJB) provider may be the same or distinct individuals or organizations. The application assembler amasses all enterprise bean components into a single unit for deployment. The application assembler may or may not define the enterprise bean’s JAR file security view, which is comprised of a group of security roles. These roles are the methods of semantic permission grouping used to successfully access and use the application.

Understanding the Application Assembler

One application assembler responsibility is to provide a security view of the enterprise beans, simplifying the work of the deployer. When an application assembler does not provide the security view, the deployer must understand all user roles before allocating the security view. When an application assembler defines the security roles, the deployer then allocates user groups or user accounts to the security roles defined by the application assembler. The application assembler is responsible for the following duties:

Thuật ngữ liên quan

  • Assembler
  • Java
  • Enterprise JavaBeans (EJB)
  • Software Engineer
  • Java Archive (JAR)
  • J2EE Client
  • Access Modifiers
  • Client-side
  • Escape Sequence
  • Serialization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *