Application Client Module

Định nghĩa Application Client Module là gì?

Application Client ModuleỨng dụng Client Mô-đun. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Client Module - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong Java Platform 2, Enterprise Edition (J2EE), một module ứng dụng client chứa một ứng dụng Java để kết nối đến một máy chủ J2EE và sử dụng nguồn tài nguyên của nó. Một module ứng dụng client chứa các mô tả triển khai ứng dụng client và một hoặc nhiều lớp. Trong J2EE, một module có chứa một hoặc nhiều thành phần J2EE, cũng như một bộ mô tả triển khai thành phần của các loại thùng chứa tương ứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có bốn loại mô-đun J2EE:

What is the Application Client Module? - Definition

In Java Platform 2, Enterprise Edition (J2EE), an application client module contains a Java application that connects to a J2EE server and uses its resources. An application client module contains the application client deployment descriptor and one or more classes. In J2EE, a module contains one or more J2EE components, as well as a component deployment descriptor of the corresponding container type.

Understanding the Application Client Module

There are four types of J2EE modules:

Thuật ngữ liên quan

  • Java Archive (JAR)
  • JavaServer Pages (JSP)
  • Enterprise JavaBeans (EJB)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Application Client
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *