Application Component Provider

Định nghĩa Application Component Provider là gì?

Application Component ProviderNhà cung cấp phần Ứng dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Component Provider - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà cung cấp thành phần ứng dụng là một cá nhân phát triển các thành phần cho các ứng dụng Jee, chẳng hạn như các thành phần Web, enterprise bean, applet và khách hàng ứng dụng. Các nhà cung cấp thành phần ứng dụng là một thành phần và lĩnh vực kinh doanh chuyên gia người đã điền vào vai trò của nhà thiết kế HTML, lập trình viên tài liệu và phát triển Enterprise JavaBeans. công cụ ứng dụng thành phần cung cấp dịch vụ được phát triển bởi nhà cung cấp công cụ. Trong phát triển ứng dụng và triển khai, J2EE xác định vai trò khác nhau, có thể được xử lý bởi các cá nhân giống và khác nhau, tùy thuộc vào kích thước của tổ chức. J2EE vai trò kiến ​​trúc là nhà cung cấp sản phẩm, cung cấp công cụ, ứng dụng cung cấp thành phần, ứng dụng lắp ráp và Deployer.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhà cung cấp thành phần ứng dụng phát triển các thành phần J2EE sau khi phần mềm được mua và cài đặt bởi các nhà cung cấp sản phẩm và công cụ. Lắp ráp lắp ráp các thành phần, và Deployer triển khai chúng. cấu trúc bảo mật ứng dụng declarative J2EE được mô tả trong một bộ mô tả triển khai. Các ứng dụng lắp ráp và cung cấp thành phần ứng dụng phải chịu trách nhiệm cho việc mô tả các bộ mô tả triển khai, nơi chính sách bảo mật được ánh xạ tới cấu trúc an ninh môi trường hoạt động của.

What is the Application Component Provider? - Definition

An application component provider is an individual who develops components for JEE applications, such as Web components, enterprise beans, applets and application clients. The application component provider is a component and business domain expert who fills the roles of HTML designer, document programmer and Enterprise JavaBeans developer. The application component provider’s tools are developed by the tool provider. In application development and deployment, J2EE specifies different roles, which may be handled by the same or different individuals, depending on the organization’s size. J2EE architecture roles are product provider, tool provider, application component provider, application assembler and deployer.

Understanding the Application Component Provider

The application component provider develops J2EE components after the software is purchased and installed by the product and tool providers. The assembler assembles the components, and the deployer deploys them. J2EE’s declarative application security structure is described in a deployment descriptor. The application assembler and application component provider are responsible for describing the deployment descriptor, where the security policy is mapped to the operating environment’s security structure.

Thuật ngữ liên quan

  • Programmer
  • Developer
  • Web Designer
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Enterprise JavaBeans (EJB)
  • J2EE Application Deployer and Administrator
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *