Application Programming Interface (API)

Định nghĩa Application Programming Interface (API) là gì?

Application Programming Interface (API)Application Programming Interface (API). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Programming Interface (API) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giao diện lập trình ứng dụng (API) là một tập hợp các giao thức, thói quen, chức năng và / hoặc lệnh mà các lập trình viên sử dụng để phát triển phần mềm hoặc tạo điều kiện tương tác giữa các hệ thống khác nhau. API có sẵn cho cả máy tính để bàn và sử dụng điện thoại di động, và thường rất hữu ích cho các lập trình thành phần GUI (giao diện đồ họa người dùng), cũng như cho phép một chương trình phần mềm để yêu cầu và phù hợp các dịch vụ từ một chương trình khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một API có thể được xem như bao gồm hai yếu tố cơ bản: một đặc tả kỹ thuật thiết lập như thế nào thông tin có thể được trao đổi giữa các chương trình (mà bản thân nó được tạo thành từ yêu cầu giao thức chế biến và dữ liệu giao hàng) và một giao diện phần mềm nào đó công bố đặc tả đó.

What is the Application Programming Interface (API)? - Definition

An application programming interface (API) is a set of protocols, routines, functions and/or commands that programmers use to develop software or facilitate interaction between distinct systems. APIs are available for both desktop and mobile use, and are typically useful for programming GUI (graphic user interface) components, as well as allowing a software program to request and accommodate services from another program.

Understanding the Application Programming Interface (API)

An API can be seen as composed of two fundamental elements: a technical specification that establishes how information can be exchanged between programs (which itself is made up of request for processing and data delivery protocols) and a software interface that somehow publishes that specification.

Thuật ngữ liên quan

  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • Software Development Process
  • Custom Control
  • Device API (DAP)
  • Network Driver Interface Specification (NDIS)
  • Telephony Server Application Programming Interface (TSAPI)
  • Driver Development Kit (DDK)
  • Close To Metal (CTM)
  • OneAPI
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *