Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

Định nghĩa Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) là gì?

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

AJAX là kỹ thuật phát triển web client mặt được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web tương tác. AJAX là một cách để phát triển một ứng dụng kết hợp các chức năng dưới đây, sử dụng JavaScript để buộc nó tất cả cùng nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

AJAX là một sự kết hợp của công nghệ, không phải là một công nghệ duy nhất. HTML và CSS dấu lên phong cách và các thông tin và sau đó một cross-platform và đối tượng tương tác ngôn ngữ được truy cập, thường bằng cách sử dụng JavaScript. Javascript lần lượt tự động hiển thị thông tin, cho phép người dùng tương tác với nó. Quá trình này trao đổi dữ liệu không đồng bộ giữa trình duyệt và máy chủ.

What is the Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)? - Definition

AJAX is client-sided web development technique that is used to produce interactive Web applications. AJAX is a way of developing an application that combines the functions below, using JavaScript to tie it all together.

Understanding the Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

AJAX is a combination of technologies, not a singular technology. HTML and CSS mark up and style the information and then a cross-platform and object-interaction language is accessed, typically by using JavaScript. JavaScript in turn dynamically displays the information, which allows the user to interact with it. This process exchanges data asynchronously between the browser and the server.

Thuật ngữ liên quan

  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • JavaScript (JS)
  • HTML5
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • JavaScript Object Notation (JSON)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *