Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID)

Định nghĩa Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID) là gì?

Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID)Atomicity quán Isolation Độ bền (ACID). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Atomicity quán Isolation Độ bền (ACID) là một khái niệm trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) danh sách chỉ rõ một tập hợp các thuộc tính chuẩn được sử dụng để đảm bảo độ tin cậy của một cơ sở dữ liệu nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ sở dữ liệu đảm bảo bốn thuộc tính sau đây để đảm bảo độ tin cậy cơ sở dữ liệu, như sau:

What is the Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID)? - Definition

Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID) is a concept in database management systems (DBMS) that identifies a set of standard properties used to guarantee the reliability of a given database.

Understanding the Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID)

A database guarantees the following four properties to ensure database reliability, as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Transaction
  • Referential Integrity (RI)
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Atomicity
  • Isolation
  • Codd's Rules
  • Consistency
  • Durability
  • Database Management System (DBMS)
  • Database (DB)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *