Brownfield

Định nghĩa Brownfield là gì?

BrownfieldVùng màu nâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brownfield - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Brownfield đề cập đến việc thực hiện các hệ thống mới để giải quyết CNTT khu vực vấn đề trong khi chiếm hệ thống được thiết lập. New kiến ​​trúc phần mềm bắt buộc tài khoản cho hiện tại và chạy software.A thường được sử dụng hạn IT, Brownfield được mượn từ ngành công nghiệp xây dựng, nơi có đất brownfield mô tả một vị trí địa lý nơi các tòa nhà mới có thể được xây dựng sau khi xem xét cấu trúc và dịch vụ xây dựng của khu vực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát triển Brownfield tăng cường thực hành công nghệ phần mềm truyền thống. Greenfield, hay một phiến đá trắng, được coi là môi trường mục tiêu truyền thống trong phát triển phần mềm. Brownfield mở rộng kế hoạch phát triển phần mềm truyền thống để thêm ngữ cảnh. Như vậy, bối cảnh của hệ thống CNTT được xây dựng và tất cả các chi tiết hệ thống đều ảnh hưởng đến bất kỳ thực hành phát triển trước khi thực hiện improvements.As thời gian gần đây như năm 2006, ngành công nghiệp CNTT đã thất bại hơn thành công do sự phức tạp bất ngờ liên quan đến việc cung cấp quy mô lớn phần mềm thay đổi cho khách hàng, bao gồm phát triển brownfield mạo hiểm và tốn kém.

What is the Brownfield? - Definition

Brownfield refers to the implementation of new systems to resolve IT problem areas while accounting for established systems. New software architecture must account for existing and running software.A commonly used IT term, Brownfield was borrowed from the building industry, where brownfield land describes a geographical location where new buildings may be constructed after considering the area's established structures and services.

Understanding the Brownfield

Brownfield development enhances traditional software engineering practices. Greenfield, or a blank slate, is considered the traditional target environment during software development. Brownfield extends the traditional software development plan to add context. Thus, the context of the IT system under construction and all system details are factored into any development practice prior to implementing improvements.As recently as 2006, the IT industry has had more failure than success due to unexpected complexities related to the large scale delivery of software changes to customers, including risky and expensive brownfield development.

Thuật ngữ liên quan

  • Greenfield Deployment
  • Management Information System (MIS)
  • Information Technology (IT)
  • Project Management
  • SAP DB
  • Software
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Computer Engineering
  • Personal Computer (PC)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *