Call Detail Record (CDR)

Định nghĩa Call Detail Record (CDR) là gì?

Call Detail Record (CDR)Gọi Detail Record (CDR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Call Detail Record (CDR) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hồ sơ chi tiết cuộc gọi (CDR) là một kỷ lục máy tính tạo ra bởi một tổng đài điện thoại. Nó bao gồm các chi tiết của một cuộc gọi điện thoại thiết lập thông qua tổng đài điện thoại, trong đó có một hồ sơ tự động của độ dài của mỗi cuộc gọi điện thoại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CDR được tạo ra bởi hệ thống thanh toán trao đổi qua điện thoại. Các CDR được lưu bằng việc trao đổi phát cho đến khi cuộc gọi kết thúc. mạng máy tính CDR vận chuyển đến một điểm trung tâm. X.25 liên kết được sử dụng trên toàn thế giới để vận chuyển CDRs.A gọi chương trình chiếm thường được sử dụng cho việc khôi phục và xử lý dữ liệu CDR. Hệ thống này còn được gọi là một hệ thống hỗ trợ kinh doanh (BSS). Trong hệ thống thanh toán, giá của cuộc gọi được ước tính bằng cách sử dụng độ dài của cuộc gọi từ CDR. Bên cạnh đó thanh toán, CDR có thể được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của công ty điện thoại bằng cách cung cấp dữ liệu về các cuộc gọi bị lỗi. Ước tính số tiền của giao thông tuyến đường cũng có thể thu được.

What is the Call Detail Record (CDR)? - Definition

A call detail record (CDR) is a computer record created by a telephone exchange. It includes the details of a phone call established through the telephone exchange, including an automated record of the length of each telephone call.

Understanding the Call Detail Record (CDR)

CDRs are created by telephone exchanges' billing systems. The CDRs are saved by the transmitter exchange until the call ends. Computer networks transport CDRs to a central point. X.25 links are used worldwide for transporting CDRs.A call accounting program is typically used for recovering and processing CDR data. This system is also known as a business support system (BSS). In the billing system, the price of the call is estimated by using the length of the call from the CDR. Besides billing, CDRs can be used to support the operations of the telephone company by supplying data about faulty calls. Estimates of the amount of route traffic can also be obtained.

Thuật ngữ liên quan

  • Business Support System
  • Data Packet
  • X.25
  • Data Access Arrangement (DAA)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *