Campus Area Network (CAN)

Định nghĩa Campus Area Network (CAN) là gì?

Campus Area Network (CAN)Campus Area Network (CAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Campus Area Network (CAN) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới khu vực khuôn viên trường (CAN) là một mạng lưới kết nối với nhau nhiều mạng cục bộ (LAN) trong một khu vực địa lý hạn chế. Một CAN là nhỏ hơn so với một mạng lưới rộng khu vực (WAN) hoặc mạng khu vực đô thị (MAN). Một CAN cũng được biết đến như một mạng lưới khu vực doanh nghiệp (CAN).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hầu hết các trường hợp, lon sở hữu chia sẻ các thiết bị mạng và truyền thông trao đổi dữ liệu. lợi ích CAN như sau:

What is the Campus Area Network (CAN)? - Definition

A campus area network (CAN) is a network of multiple interconnected local area networks (LAN) in a limited geographical area. A CAN is smaller than a wide area network (WAN) or metropolitan area network (MAN). A CAN is also known as a corporate area network (CAN).

Understanding the Campus Area Network (CAN)

In most cases, CANs own shared network devices and data exchange media. CAN benefits are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Metropolitan Area Network (MAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Wireless
  • Data Transfer Rate (DTR)
  • Network
  • Networking
  • Device
  • Media
  • Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *