Capacitive Accelerometer

Định nghĩa Capacitive Accelerometer là gì?

Capacitive AccelerometerDung gia tốc kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Capacitive Accelerometer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gia tốc kế điện dung là một loại gia tốc kế thiết bị rằng các biện pháp tăng tốc trên một bề mặt sử dụng kỹ thuật cảm biến điện dung. Nó có khả năng tĩnh tinh thần và khả năng tăng tốc động trên thiết bị hoặc thiết bị - thực thi bởi con người hoặc các lực lượng cơ khí - và chuyển đổi tốc này vào dòng điện hoặc điện áp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một dung tốc giác quan và hồ sơ rung động sản xuất trên một thiết bị hoặc bề mặt. Nó bao gồm một bộ dao động hoặc bất kỳ thành phần văn phòng phẩm có khả năng lưu trữ dung. Khi các thành phần di chuyển hoặc đang di chuyển, các điện dung hoặc năng lượng tạo ra được cảm nhận bởi các cảm biến có nguồn gốc gia tốc điện dung của. Các cảm biến, đến lượt nó, được kết nối với một mạch điện, đo cường độ và độ lớn của gia tốc đối với các dòng điện với.

What is the Capacitive Accelerometer? - Definition

A capacitive accelerometer is a type of accelerometer device that measures the acceleration on a surface using capacitive sensing techniques. It has the ability to sense static and dynamic acceleration on equipment or devices - enforced by human or mechanical forces - and converts this acceleration into electrical currents or voltage.

Understanding the Capacitive Accelerometer

A capacitive accelerometer senses and records vibrations produced on a device or surface. It is composed of an oscillator or any stationary component that has the ability to store capacitance. When these components move or are moved, the generated capacitance or energy is sensed by the capacitive accelerometer's native sensors. The sensors, in turn, are connected to an electrical circuitry, which measures the intensity and magnitude of the acceleration with respect to the electrical current.

Thuật ngữ liên quan

  • Capacitor
  • Accelerometer
  • Capacitive Keyboard
  • Capacitive Touch Screen
  • Human-Computer Interaction (HCI)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *