Cells In Frames (CIF)

Định nghĩa Cells In Frames (CIF) là gì?

Cells In Frames (CIF)Tế bào Trong Frames (CIF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cells In Frames (CIF) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tế bào trong Frames (CIF) là một chế độ asynchronous transfer (ATM) giao thức sử dụng để tạo điều kiện chuyển gói dữ liệu Ethernet. CIF cho phép ATM được thực hiện sử dụng thiết bị Ethernet hiện có như thẻ giao diện mạng, và cung cấp những lợi thế như chất lượng dịch vụ mà không cần chi phí phần cứng bổ sung.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CIF là một giao thức với các gói dữ liệu trực tuyến và thân có độ dài biến ATM. giao thức CIF Alliance quy định cụ thể mà cho phép nhúng các tiêu đề ATM trong giao thức di sản khung dựa trên lên đến 31 tế bào mạch gói ảo. Một tính năng CIF quan trọng là kiểm soát dòng chảy tốc độ rõ ràng. CIF sử dụng ATM giữa các máy trạm mà không thay đổi thẻ NIC di sản, là "Shim" phần mềm được sử dụng để chế biến. gói chiều dài thay đổi tạo ra hạ thấp chi phí và loại bỏ sự cần thiết của NIC mới và phân đoạn / reassembly phần cứng. kích thước tế bào cố định CIF của điều kiện sau đây:

What is the Cells In Frames (CIF)? - Definition

Cells in Frames (CIF) is an asynchronous transfer mode (ATM) protocol used to facilitate Ethernet data packet transfers. CIF allows ATM to be implemented using existing Ethernet equipment such as network interface cards, and provides advantages such as quality of service without additional hardware expenses.

Understanding the Cells In Frames (CIF)

CIF is an ATM protocol with online packets and trunks of variable lengths. The CIF Alliance specifies protocols that permit the embedding of ATM headers in frame-based legacy protocols for up to 31 virtual packet circuit cells. A key CIF feature is explicit rate flow control. CIF uses ATM between workstations without changing legacy NIC cards, as "Shim" software is used for processing. Variable length packets create lower overhead and eliminate the need for new NICs and segmentation/reassembly hardware. CIF's fixed cell size facilitates the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Cell
  • Frame
  • Packet
  • Networking
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Local Area Network (LAN)
  • Telecommunications
  • Flow Control
  • Trunk
  • Quality of Service (QoS)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *