Connection Admission Control (CAC)

Định nghĩa Connection Admission Control (CAC) là gì?

Connection Admission Control (CAC)Connection Admission Control (CAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Connection Admission Control (CAC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiểm soát kết nối nhập học (CAC) là một tập hợp các hành động và sự cho phép trong giao tiếp mạng danh sách chỉ rõ nơi kết nối được phép trên cơ sở khả năng mạng. Điều này thiết lập thiết kế các hoạt động mạng được bắt đầu trong thời gian thiết lập cuộc gọi hoặc khi cuộc gọi được kết nối lại. Nó dựa trên một thuật toán đơn giản sử dụng để phân biệt các lưu lượng mạng đến hoặc đi. CAC cũng được sử dụng để quyết định giao thông nên được cho phép hoặc từ chối bởi một mạng cụ thể. CAC thường được sử dụng trong các mạng ATM. Còn được gọi là điều khiển cuộc gọi nhập học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về mặt truyền thông, sự tồn tại của CAC là phổ biến, đặc biệt là trong các kết nối mạng theo định hướng (CAC không cung cấp bất kỳ dịch vụ với các mạng phi kết nối). Bên cạnh đó, trong các mạng hướng kết nối, CAC đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt đối với điều khiển tắc nghẽn. Vai trò cơ bản của điều khiển đăng nhập kết nối trong mạng hướng kết nối là quyết định xem có đủ tài nguyên hệ thống miễn phí có sẵn trước khi thiết lập một kết nối mới. Một kết nối end-to-end chỉ thành lập khi sự sẵn có của các nguồn tài nguyên miễn phí được đảm bảo. CAC thực hiện hai hoạt động sau khi thiết lập kết nối:

What is the Connection Admission Control (CAC)? - Definition

Connection admission control (CAC) is a set of actions and permissions in network communication that identifies where the connection is permitted on the basis of network ability. This designed set of network actions is initiated during the call setup or when calls are reconnected. It is based on a simple algorithm used to discriminate the incoming or outgoing network traffic. CAC is also used to decide which traffic should be allowed or rejected by a specific network. CAC is most often used in ATM networks. Also known as call admission control.

Understanding the Connection Admission Control (CAC)

In terms of communication, the existence of CAC is common, especially in network-oriented connections (CAC does not provide any service to connectionless networks). In addition, in connection-oriented networks, CAC plays an important role, particularly for congestion control. The basic role of connection admission control in connection-oriented networks is to decide whether there are enough free system resources available before establishing a new connection. An end-to-end connection is only established when the availability of free resources is assured. CAC performs the following two operations while establishing a connection:

Thuật ngữ liên quan

  • Quality of Service (QoS)
  • Congestion
  • Connectionless Service
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *