Console Application

Định nghĩa Console Application là gì?

Console ApplicationỨng dụng giao diện điều khiển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Console Application - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng giao diện điều khiển, trong bối cảnh của C #, là một ứng dụng có đầu vào và hiển thị đầu ra tại một dòng lệnh giao diện điều khiển với quyền truy cập vào ba dòng dữ liệu cơ bản: đầu vào tiêu chuẩn, đầu ra tiêu chuẩn và sai số chuẩn. Một ứng dụng giao diện điều khiển điều kiện cho việc đọc và viết các ký tự từ một giao diện điều khiển - hoặc riêng lẻ hoặc như toàn bộ một dòng. Nó là hình thức đơn giản nhất của một chương trình C # và thường được gọi từ các lệnh của Windows nhanh chóng. Một ứng dụng giao diện điều khiển thường tồn tại dưới dạng một tập tin thực thi độc lập với giao diện người dùng tối thiểu hoặc không đồ họa (GUI).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cấu trúc chương trình của một ứng dụng giao diện điều khiển tạo điều kiện cho một dòng chảy thực hiện tuần tự giữa báo cáo. Được thiết kế cho màn hình bàn phím và màn hình, một ứng dụng giao diện điều khiển được điều khiển bởi bàn phím và hệ thống các sự kiện được tạo ra bởi các kết nối mạng và các đối tượng. Một ứng dụng giao diện điều khiển được thiết kế chủ yếu vì những lý do sau đây:

What is the Console Application? - Definition

A console application, in the context of C#, is an application that takes input and displays output at a command line console with access to three basic data streams: standard input, standard output and standard error. A console application facilitates the reading and writing of characters from a console - either individually or as an entire line. It is the simplest form of a C# program and is typically invoked from the Windows command prompt. A console application usually exists in the form of a stand-alone executable file with minimal or no graphical user interface (GUI).

Understanding the Console Application

The program structure of a console application facilitates a sequential execution flow between statements. Designed for the keyboard and display screen, a console application is driven by keyboard and system events generated by network connections and objects. A console application is primarily designed for the following reasons:

Thuật ngữ liên quan

  • Graphical User Interface (GUI)
  • Command Line
  • Console (CON)
  • Microsoft Disk Operating System (MS-DOS)
  • .NET Framework (.NET)
  • Visual Studio .NET
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *