CoolTalk

Định nghĩa CoolTalk là gì?

CoolTalkCoolTalk. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CoolTalk - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

CoolTalk là một tiện ích điện thoại Internet dưới dạng một plug-in cho Netscape Navigator 3.0. Ra mắt vào năm 1996, CoolTalk bao gồm một máy trả lời và một bảng trắng chia sẻ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CoolTalk là một trong những tiếng nói đầu tiên trên sản phẩm phần mềm Internet Protocol (VoIP). Nghĩa là để được sử dụng rộng rãi trong những người dùng Internet, CoolTalk được thiết kế để chạy trên các hệ điều hành đa nền tảng. Nhờ CoolTalk, thống kê về người dùng VoIP trở nên có sẵn, góp phần vào sự tiến bộ của sản phẩm phần mềm VoIP sau.

What is the CoolTalk? - Definition

CoolTalk was an Internet telephony utility in the form of a plug-in for Netscape Navigator 3.0. Launched in 1996, CoolTalk included an answering machine and a shared white board.

Understanding the CoolTalk

CoolTalk was among the first voice over Internet Protocol (VoIP) software products. Meant to be widely used among Internet users, CoolTalk was designed to run on cross-platform operating systems. Thanks to CoolTalk, statistics about VoIP users became available, contributing to the advancement of later VoIP software products.

Thuật ngữ liên quan

  • Telephony
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Digital Video (DV)
  • Operating System (OS)
  • Management Information System (MIS)
  • Information Assurance (IA)
  • Cross Platform
  • Internet Protocol (IP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *