Cyberthreat

Định nghĩa Cyberthreat là gì?

CyberthreatCyberthreat. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cyberthreat - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cyberthreat đề cập đến bất cứ điều gì có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với một hệ thống máy tính. Một cyberthreat là cái gì đó có thể hoặc không thể xảy ra, nhưng có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cyber ​​là tiềm năng cho các lỗ hổng để biến thành các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính, mạng, và nhiều hơn nữa. Họ có thể đưa hệ thống máy tính cá nhân và máy tính doanh nghiệp có nguy cơ, vì vậy lỗ hổng cần phải được cố định để những kẻ tấn công không thể thâm nhập vào hệ thống và gây ra thiệt hại.

What is the Cyberthreat? - Definition

A cyberthreat refers to anything that has the potential to cause serious harm to a computer system. A cyberthreat is something that may or may not happen, but has the potential to cause serious damage.

Understanding the Cyberthreat

Cyberthreats are potentials for vulnerabilities to turn into attacks on computer systems, networks, and more. They can put individuals’ computer systems and business computers at risk, so vulnerabilities have to be fixed so that attackers cannot infiltrate the system and cause damage.

Thuật ngữ liên quan

  • Advanced Persistent Threat (APT)
  • Blended Threat
  • Unified Threat Management (UTM)
  • Threat Modeling
  • Vulnerability
  • Attack
  • Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
  • Internal Nonhostile Structured Threat (INS Threat)
  • Zero-Day Threat
  • Integrated Threat Management (ITM)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *