De-Content Scrambling System (DeCSS)

Định nghĩa De-Content Scrambling System (DeCSS) là gì?

De-Content Scrambling System (DeCSS)De-Content Scrambling System (DeCSS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ De-Content Scrambling System (DeCSS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

De-nội dung hệ thống xáo trộn (DeCSS) là phần mềm có thể giải mã nội dung của đĩa phim DVD phát hành thương mại được bảo vệ thông qua một kỹ thuật mã hóa nội dung xáo trộn hệ thống (CSS). DeCSS có thể được sử dụng để làm bản sao trái phép nguyên sơ của công nghệ video DVDs.CSS là lỗi thời, dựa vào chỉ là một phương pháp mã hóa 40-bit mà bây giờ có thể được phá vỡ bởi một máy tính để bàn hiện đại chỉ trong vài giây. DeCSS vẫn được sử dụng và mã được xây dựng trong để triển khai thiết kế lại khác nhau và phổ biến rộng rãi trên Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thiếu niên Na Uy, cùng với hai tác giả vô danh, lần đầu tiên phát hành DeCSS vào cuối năm 1999 thông qua một danh sách gửi thư điện tử. DVD Rippers đã tồn tại, nhưng hệ thống DeCSS làm việc khác nhau do ngược kỹ thuật một phần mềm DVD player.DeCSS được phát triển và phát hành không có giấy phép từ Hiệp hội Kiểm soát DVD Copy, mà phát triển CCS và có trách nhiệm bảo vệ bản quyền DVD. DeCSS chứa các thuật toán CSS và làm phạm vi công cộng thuật toán này. Tác giả của DeCSS đã bị truy tố (không thành công) trong Norway.DeCSS là bất hợp pháp để sử dụng hoặc tải ở nhiều nước nhưng vẫn phổ biến rộng rãi trên Internet.

What is the De-Content Scrambling System (DeCSS)? - Definition

De-content scrambling system (DeCSS) is software that can decrypt the content of commercially released DVD video disks that are protected through a content scrambling system (CSS) encryption technique. DeCSS can be used to make pristine unauthorized copies of video DVDs.CSS technology is outdated, relying on only a 40-bit encryption method that can now be broken by a modern desktop computer in a matter of seconds. DeCSS is still used and the code is built in to various redesigned implementations and widely available on the Internet.

Understanding the De-Content Scrambling System (DeCSS)

A Norwegian teen, along with two anonymous authors, first released DeCSS in late 1999 through an electronic mailing list. DVD rippers already existed, but the DeCSS system worked differently by reverse-engineering a software DVD player.DeCSS was developed and released without a license from the DVD Copy Control Association, which developed CCS and is responsible for DVD copyright protection. DeCSS contains the CSS algorithm and made this algorithm public domain. The author of DeCSS was prosecuted (unsuccessfully) in Norway.DeCSS is illegal to use or download in many countries but is nevertheless widely available on the Internet.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Assurance (IA)
  • Cryptography
  • Encryption
  • Copyright Infringement
  • Copy Protection
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *