Digital Mars D

Định nghĩa Digital Mars D là gì?

Digital Mars DDigital Mars D. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Mars D - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Digital Mars D là một hệ thống ngôn ngữ lập trình. Mục tiêu của nó là kết hợp sức mạnh của C hoặc C ++ với sự dễ dàng sử dụng của Ruby hay Python.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Digital Mars D được xây dựng với các tính năng sau:

What is the Digital Mars D? - Definition

Digital Mars D is a systems programming language. Its goal is to combine the power of C or C++ with the ease of use of Ruby or Python.

Understanding the Digital Mars D

Digital Mars D is built with the following features:

Thuật ngữ liên quan

  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Common Business Oriented Language (COBOL)
  • C Programming Language (C)
  • Declarative Programming
  • Microsoft D
  • Python
  • Ruby
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *