Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM)

Định nghĩa Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM) là gì?

Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM)Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Digital Versatile Disc-bộ nhớ chỉ đọc (DVD-ROM) là một chỉ đọc Digital Versatile Disc (DVD) thường được sử dụng để lưu trữ các ứng dụng phần mềm lớn. Nó tương tự như một nhỏ gọn đĩa bộ nhớ chỉ đọc (CD-ROM) nhưng có công suất lớn hơn. Một DVD-ROM các cửa hàng xung quanh 4,38 GB dữ liệu. Một đĩa CD-ROM thường lưu trữ 650 MB dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DVD-ROM lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1996 do Diễn đàn DVD, một nhóm các công ty quốc tế mười sử dụng và phát triển DVD và HD DVD định dạng cho phương tiện truyền thông, phần mềm và phần cứng. DVD Diễn đàn bao gồm các công ty thành lập cộng với hơn 220 thành viên khác. Nhật Bản sản xuất đĩa DVD-ROM đầu tiên vào tháng năm 1996. Bởi tháng 3 năm 1997 nó đã được giới thiệu tại Hoa Kỳ. DVD Diễn đàn cũng phát hành tất cả các chi tiết kỹ thuật DVD công bố trên sách DVD bằng danh hiệu như DVD-ROM Sách hay DVD-R Book.

What is the Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM)? - Definition

Digital versatile disc-read only memory (DVD-ROM) is a read-only digital versatile disc (DVD) commonly used for storing large software applications. It is similar to a compact disk-read only memory (CD-ROM) but has a larger capacity. A DVD-ROM stores around 4.38 GB of data. A CD-ROM usually stores 650 MB of data.

Understanding the Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM)

The DVD-ROM was first introduced in 1996 by the DVD Forum, a group of ten international companies using and developing DVD and HD DVD formats for media, software and hardware. The DVD Forum consists of the founding companies plus over 220 other members. Japan produced the first DVD-ROMs in November 1996. By March 1997 it was introduced in the United States. The DVD Forum also releases all DVD specifications published in the DVD books by titles such as DVD-ROM Book or DVD-R Book.

Thuật ngữ liên quan

  • Compact Disc-Read-Only Memory (CD-ROM)
  • DVD-RAM
  • MiniDVD
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity
  • Differential Incremental Backup

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *