DRM-Free

Định nghĩa DRM-Free là gì?

DRM-FreeDRM-miễn phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DRM-Free - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

DRM-miễn phí liên quan đến phương tiện truyền thông mà không quản lý quyền kỹ thuật số (DRM). công nghệ DRM-miễn phí cho phép các phần mềm công nghệ kiểm soát truy cập bypass sử dụng trong môi trường được bảo vệ bởi luật bản quyền. Do sự thất vọng của người tiêu dùng với không có khả năng chơi nhạc kỹ thuật số trên mọi thiết bị mà họ chọn, và càng lâu như họ muốn, các sản phẩm DRM-miễn phí đang trở nên phổ biến hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Napster đã bắt đầu cung cấp miễn phí DRM nhạc MP3 trong năm 2009. Apple cũng cung cấp kỹ thuật số ghi âm nhạc như DRM-miễn phí thông qua iTunes. Apple cũng cung cấp sao chép không thường xuyên (định nghĩa là không chia sẻ việc sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số, phi thương mại) dưới hình thức của phần mềm DRM FairPlay của họ. Thúc đẩy hơn nữa pháp luật của Hoa Kỳ mới, chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt nếu họ thêm phần mềm DRM phương tiện truyền thông được cai trị như miễn. Amazon cũng cung cấp âm nhạc DRM-miễn phí. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên được cảnh báo trước về đọc chữ in nhỏ từ các công ty như Apple, vì những hạn chế có thể được bao gồm.

What is the DRM-Free? - Definition

DRM-free refers to media without digital rights management (DRM). DRM-free technology permits software to bypass access control technologies used in media protected by copyright laws. Due to consumer frustration with the inability to play digital music on any device they choose, and for as long as they want, DRM-free products are becoming more popular.

Understanding the DRM-Free

Napster began providing DRM-free MP3 music in 2009. Apple also provides digitally recorded music as DRM-free through iTunes. Apple also provides casual copying (defined as unshared, non commercial digital media usage) by way of their FairPlay DRM software. Furthering the new U.S. law, copyright owners can be fined if they add DRM software to media that is ruled as exempt. Amazon also provides DRM-free music. However, consumers should be forewarned about reading the fine print from the companies such as Apple, since limitations may be included.

Thuật ngữ liên quan

  • Copyright Infringement
  • ITunes
  • Data Management
  • Media
  • Access Control
  • Digital Rights Management (DRM)
  • Napster
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *