Dual-Mode Device

Định nghĩa Dual-Mode Device là gì?

Dual-Mode DeviceHai Chế độ Device. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dual-Mode Device - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thiết bị dual-mode là một thiết bị điện toán di động cung cấp thoại và dữ liệu kết nối cho cả truyền thông di động và Wi-Fi. Các thiết bị này cho phép người dùng di động để thực hiện các thiết bị ít hơn bằng cách sử dụng dữ liệu và giọng nói hội tụ các ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ba loại thiết bị di động dual-mode là mạng tương thích; radio di động và không di động; và có dây các thiết bị. thiết bị tương thích mạng sử dụng công nghệ CDMA và GSM cho thoại và truyền dữ liệu. Điện thoại mà tuân theo các công nghệ này được gọi là điện thoại toàn cầu. Ví dụ về các điện thoại như vậy là D1111 Spice và Samsung SCH-a790. Những điện thoại di động dual-mode được coi là hai điện thoại trong một thiết bị. Chúng được sử dụng rộng rãi ở các nước mà có cả hai mạng GSM và CDMA hoặc roamers CDMA quốc tế, trong đó cần điện thoại di động duy nhất với hai con số khác nhau về họ. thiết bị dual-mode (đặc biệt là điện thoại di động) yêu cầu hai thẻ xác định.

What is the Dual-Mode Device? - Definition

A dual-mode device is a mobile computing device that provides voice and data connectivity to both cellular communication and Wi-Fi. These devices allow mobile workers to carry fewer devices by using converged data and voice applications.

Understanding the Dual-Mode Device

The three types of dual-mode mobile devices are network compatible; cellular and non-cellular radios; and wired devices. Network compatible devices use CDMA and GSM technologies for voice and data transmission. Phones that adhere to these technologies are known as global phones. Examples of such phones are the Spice D1111 and Samsung SCH-a790. These dual-mode handsets are considered to be two phones in one device. They are widely used in countries that have both GSM and CDMA networks or international CDMA roamers, which need single handsets with two different numbers on them. Dual-mode devices (especially handsets) require two identifying cards.

Thuật ngữ liên quan

  • Code Division Multiple Access (CDMA)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
  • Plain Old Telephone Service (POTS)
  • IEEE 802.11
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *