Dual-Tone Multifrequency (DTMF)

Định nghĩa Dual-Tone Multifrequency (DTMF) là gì?

Dual-Tone Multifrequency (DTMF)Dual-Tone đa tần (DTMF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dual-Tone Multifrequency (DTMF) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Âm kép đa tần (DTMF) là một phương pháp sử dụng để quay số điện thoại hoặc để lệnh vấn đề với hệ thống chuyển mạch. DTMF được sử dụng rộng rãi cho các tín hiệu viễn thông giữa điện thoại di động điện thoại và các trung tâm chuyển mạch trên đường dây điện thoại analog trong ban nhạc bằng giọng nói tần số. DTMF được sử dụng trong điện thoại push-nút để quay số bằng giọng. Phiên bản này của DTMF là AT & T đã đăng ký nhãn hiệu và được gọi là Touch-Tone.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DTMF tín hiệu được phát triển để báo hiệu số điện thoại đích của các cuộc gọi mà không đòi hỏi một nhà điều hành điện thoại. Nó được chuẩn của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) Telecommunication Standardization Sector khuyến nghị Q.23. âm DTMF cũng được sử dụng bởi các đài truyền hình truyền hình cáp để chỉ bắt đầu và dừng lại lần các điểm chèn thương mại trong thời gian nghỉ trạm vì lợi ích công ty truyền hình cáp. Các tần số sử dụng ngăn chặn các giai điệu âm không bị sai phát hiện bởi máy thu như tần số DTMF khác. DTMF bàn phím được đặt ra trên một ma trận 4x4, trong đó mỗi hàng đại diện cho tần số thấp và mỗi cột đại diện cho tần số cao. Với DTMF, mỗi phím bấm trên điện thoại tạo ra hai tông màu của tần số cụ thể. Một giai điệu được tạo ra từ một nhóm tần số cao của tông màu, trong khi người kia là từ một nhóm tần số thấp. hệ thống DTMF sử dụng tám tín hiệu tần số khác nhau truyền đi theo cặp để đại diện cho 16 con số khác nhau, chữ và biểu tượng.

What is the Dual-Tone Multifrequency (DTMF)? - Definition

Dual-tone multifrequency (DTMF) is a method used to dial telephone numbers or to issue commands to switching systems. DTMF is widely used for telecommunication signaling between telephone handsets and switching centers over analog telephone lines in voice-frequency bands. DTMF is used in push-button telephones for tone dialing. This version of DTMF is an AT&T registered trademark and is called Touch-Tone.

Understanding the Dual-Tone Multifrequency (DTMF)

DTMF signaling was developed to signal the destination telephone number of calls without requiring a telephone operator. It was standardized by the International Telecommunication Union (ITU) Telecommunication Standardization Sector recommendation Q.23. DTMF tones are also used by cable television broadcasters to indicate the start and stop times of commercial insertion points during station breaks for cable company benefit. The frequencies used prevent harmonics from being incorrectly detected by receivers as other DTMF frequencies. DTMF keypads are laid out on a 4x4 matrix, in which each row represents low frequency and each column represents high frequency. With DTMF, each key pressed on a phone generates two tones of specific frequencies. One tone is generated from a high-frequency group of tones, while the other is from a low-frequency group. DTMF systems use eight different frequency signals transmitted in pairs to represent 16 different numbers, letters and symbols.

Thuật ngữ liên quan

  • Telecommunications
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Integrated Services Digital Network (ISDN)
  • International Telecommunication Union (ITU)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *