Edge Switch

Định nghĩa Edge Switch là gì?

Edge SwitchCạnh Chuyển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Edge Switch - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một công tắc cạnh là một công tắc nằm ở nơi gặp gỡ của hai mạng. Những chuyển mạch kết nối của người dùng cuối mạng cục bộ (LAN) với các mạng cung cấp dịch vụ Internet (ISP). công tắc cạnh có thể router, switch, thiết bị truy cập tích hợp (iAds), multiplexers và một loạt các MAN định tuyến và WAN các thiết bị cung cấp điểm cập vào các mạng cung cấp dịch vụ cốt lõi doanh nghiệp hay dịch vụ. công tắc cạnh cũng được gọi là các nút truy cập hoặc nút dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công tắc cạnh nằm gần gũi hơn với các máy client hơn là xương sống của mạng. Họ truy vấn các máy chủ tuyến đường cho độ phân giải địa chỉ khi trạm đích được bên ngoài gắn mạng LAN. thiết bị cạnh cũng chuyển đổi khung LAN vào chế độ asynchronous transfer tế bào (ATM) và ngược lại. Họ thiết lập một mạch ảo chuyển mạch trong một mạng lưới ATM, lập bản đồ khung LAN vào khung ATM và giao thông phía trước để xương sống ATM. Như vậy, họ thực hiện các chức năng liên quan đến thiết bị định tuyến và trở thành thành phần chính trong một môi trường mạng LAN với một trụ cột ATM. Mặt khác, các thiết bị cạnh cũng dịch giữa các loại khác nhau của giao thức. Ví dụ, Ethernet sử dụng một xương sống chế độ asynchronous transfer để kết nối với mạng lõi khác. Các mạng này gửi dữ liệu trong các tế bào và kết nối theo định hướng sử dụng mạch ảo. mạng IP là gói theo định hướng, vì vậy nếu ATM được sử dụng như một lõi, các gói tin sẽ được đóng gói trong các tế bào và địa chỉ đích chuyển đổi sang một định danh mạch ảo. Cạnh công tắc cho WAN là đơn vị đa dịch vụ hỗ trợ một loạt các công nghệ truyền thông bao gồm Integrated Services Networks kỹ thuật số (ISDNs), rơ le khung, mạch T1 và máy ATM. Cạnh switch cũng cung cấp các dịch vụ nâng cao như hỗ trợ riêng ảo kết nối mạng, VoIP và chất lượng dịch vụ (QoS).

What is the Edge Switch? - Definition

An edge switch is a switch located at the meeting point of two networks. These switches connect end-user local area networks (LANs) to Internet service provider (ISP) networks. Edge switches can be routers, routing switches, integrated access devices (IADs), multiplexers and a variety of MAN and WAN devices that provide entry points into enterprise or service provider core networks. Edge switches are also referred to as access nodes or service nodes.

Understanding the Edge Switch

Edge switches are located closer to client machines than the backbone of the network. They query route servers for address resolution when destination stations are outside attached LANs. Edge devices also convert LAN frames into asynchronous transfer mode (ATM) cells and vice versa. They set up a switched virtual circuit in an ATM network, map the LAN frames into ATM frames and forward traffic to the ATM backbone. As such, they perform functions associated with routers and become major components in a LAN environment with an ATM backbone. On the other hand, edge devices also translate between different types of protocols. For instance, Ethernet uses an asynchronous transfer mode backbone to connect to other core networks. These networks send data in cells and use connection-oriented virtual circuits. IP networks are packet-oriented, so if ATM is used as a core, packets will be encapsulated in cells and the destination address converted to a virtual circuit identifier. Edge switches for WANs are multiservice units supporting a wide variety of communication technologies including Integrated Services Digital Networks (ISDNs), frame relays, T1 circuits and ATMs. Edge switches also provide enhanced services such as virtual private networking support, VoIP and quality of service (QoS).

Thuật ngữ liên quan

  • Wide Area Network (WAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Switch
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Backbone
  • Ethernet
  • Internet Protocol (IP)
  • Core Network
  • Virtual Circuit Identifier (VCID)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *