Electronic Book Exchange (EBX)

Định nghĩa Electronic Book Exchange (EBX) là gì?

Electronic Book Exchange (EBX)Sách điện tử Exchange (EBX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Book Exchange (EBX) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Electronic Book Exchange (EBX) là một hệ thống hỗ trợ các thiết bị và phần mềm sử dụng mật mã hóa khóa công khai để bảo vệ bản quyền và phân phối sách điện tử (e-book). Nhóm công tác EBX, trong đó bao gồm các tổ chức phần mềm lớn của Hoa Kỳ, phát triển các tiêu chuẩn phân phối sách điện tử và thông số kỹ thuật được thiết kế để bảo vệ e-book tác giả, nhà xuất bản và được cấp phép.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

EBX là một phần của International Digital Publishing Forum (IDPF), trước đây gọi là Open eBook diễn đàn. EBX được ưa thích bởi các nhà xuất bản phần mềm đọc bán e-book. Do đó, các nhà xuất bản chiếm lĩnh thị trường e-book. Sự thống trị không đồng đều của các nhà xuất bản, tác giả và các nhà sản xuất phần mềm e-book không bị mất trên nhóm ủng hộ người tiêu dùng nhất định, chẳng hạn như Free Software Foundation. Tuy nhiên, lịch sử EBX chỉ ra rằng người dùng e-book không có một vấn đề với sức mạnh không cân xứng mà EBX vay cho các công ty lớn và chủ sở hữu quyền tác giả.

What is the Electronic Book Exchange (EBX)? - Definition

The Electronic Book Exchange (EBX) is a system that supports devices and software that use public-key cryptography to protect copyrighted and distributed electronic books (e-books). The EBX Working Group, which includes major U.S. software organizations, develops e-book distribution standards and specifications designed to protect e-book authors, publishers and licensees.

Understanding the Electronic Book Exchange (EBX)

EBX is part of the International Digital Publishing Forum (IDPF), formerly known as the Open eBook Forum. EBX is preferred by publishers that sell e-book reader software. Thus, publishers dominate the e-book market. The uneven dominance of publishers, authors and e-book software manufacturers is not lost on certain consumer advocacy groups, such as the Free Software Foundation. However, EBX's history indicates that e-book users do not have an issue with the disproportionate power that EBX lends to large companies and copyright owners.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Business (E-Business)
  • Talking Translator
  • World Intellectual Property Organization (WIPO)
  • Intellectual Property (IP)
  • Electronic Book (E-Book)
  • Personal Computer (PC)
  • Cryptography
  • Public Key Cryptography (PKC)
  • Data Modeling
  • Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *