Emission Security (EMSEC)

Định nghĩa Emission Security (EMSEC) là gì?

Emission Security (EMSEC)Phát thải Security (EMSEC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Emission Security (EMSEC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Emission Security (EMSEC)? - Definition

Understanding the Emission Security (EMSEC)

Thuật ngữ liên quan

  • Intelligence-Bearing Emanations
  • TEMPEST
  • Impulsive Emanations
  • Radio Frequency (RF)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *