Enterprise Application Security

Định nghĩa Enterprise Application Security là gì?

Enterprise Application SecurityAn ninh ứng dụng doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Application Security - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bảo mật ứng dụng doanh nghiệp đề cập đến việc bảo vệ các ứng dụng doanh nghiệp từ các cuộc tấn công bên ngoài, lạm dụng đặc quyền và đánh cắp dữ liệu. Bằng cách thực hiện an ninh trên tất cả các ứng dụng, các doanh nghiệp có thể đạt được bảo mật dữ liệu lớn hơn và các ứng dụng bảo vệ từ lỗ hổng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến an ninh như những kẻ tấn công phát triển và trở nên linh hoạt hơn và phức tạp, do đó tăng yêu cầu tuân thủ an ninh. Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức phải thực hiện bảo mật ứng dụng trên bất kỳ ứng dụng doanh nghiệp quan trọng là rất nhạy cảm với các mối đe dọa. đánh giá ứng dụng dễ bị tổn thương nên được thực hiện mỗi quý trên tất cả các ứng dụng, cùng với một đánh giá cơ sở, trong đó bao gồm một số lượng nhỏ các kiểm tra lỗ hổng. Điều này là cần để đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng nhận được một mức tối thiểu của đánh giá. Các ứng dụng rất quan trọng đến hoạt động của một doanh nghiệp luôn có nguy cơ cao hơn và do đó đòi hỏi nhiều hơn một đánh giá cơ sở. Các tổ chức nên có kế hoạch cho việc đánh giá sâu trên cơ sở hàng năm về ứng dụng như vậy.

What is the Enterprise Application Security? - Definition

Enterprise application security refers to the protection of enterprise applications from external attacks, privilege abuse and data theft. By implementing security across all applications, enterprises can achieve greater data security and protect applications from vulnerabilities.

Understanding the Enterprise Application Security

Enterprises face multiple issues regarding security as attackers evolve and become more versatile and sophisticated, thus increasing security compliance requirements. In order to address this issue, organizations must implement application security across any crucial enterprise applications that are susceptible to threats. Application vulnerability assessments should be performed every quarter on all applications, along with a baseline assessment, which consists of a small number of vulnerability tests. This is required to ensure that all applications receive a minimal level of assessment. Applications that are critical to a business's operations are always at higher risk and therefore require much more than a baseline assessment. Organizations should plan for deep assessments on an annual basis on such applications.

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Application (EA)
  • Data Theft
  • Vulnerability Assessment
  • Vulnerability Scanning
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *