Enterprise Development Tools

Định nghĩa Enterprise Development Tools là gì?

Enterprise Development ToolsCông cụ phát triển doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Development Tools - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Công cụ phát triển doanh nghiệp giúp xây dựng các ứng dụng mà là đặc trưng cho một tổ chức hay doanh nghiệp trong giai đoạn lập kế hoạch. công cụ doanh nghiệp cũng có thể làm mẫu cách tổ chức công việc. Những công cụ này thực hiện chức năng kinh doanh mà thêm vào sự gắn kết và tính quan hệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng hạn như phát triển ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch và tiến hành kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công cụ phát triển doanh nghiệp cung cấp các giải pháp liên quan đến toàn bộ doanh nghiệp, chứ không phải là một vấn đề phân loại hoặc phòng ban. Nhiều công cụ sử dụng các giải pháp 32 hoặc 64-bit. công cụ phát triển doanh nghiệp tốt sẽ bao gồm Common Lisp Java Allegro của, C ++ interfacing, SOAP và hỗ trợ XML. kết nối cơ sở dữ liệu CORBA ORB nên được đưa cho các công cụ chức năng cao nhất, và nếu cần thiết cho doanh nghiệp, giao diện chức năng nước ngoài nên được bao gồm trong bộ công cụ. công cụ phát triển doanh nghiệp liên kết các chương trình và chức năng với nhau, cho phép các đối tác kinh doanh để làm việc trong một manner.There hiệu quả và hiệu quả là hàng ngàn các công ty công cụ phát triển doanh nghiệp, nhưng các trick là để tìm một phù hợp với các doanh nghiệp phải. Nhiều tuyên bố để làm điều tương tự, mà có nghĩa là nó có thể được khó khăn để xác định phát triển để sử dụng. Một số rất lớn mà các ứng dụng của họ không phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ. Những người khác có các ứng dụng phức tạp như vậy mà các doanh nghiệp thậm chí còn lớn hơn tìm thấy chúng khó hiểu và thất bại để có thể sử dụng chúng. Riêng các chuyên gia CNTT có thể tùy chỉnh thiết kế các công cụ phát triển hoặc áp dụng chúng cho các doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Không có ngành công nghiệp mà không thể sử dụng các công cụ phát triển doanh nghiệp và do đó nó không phải là chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp lớn.

What is the Enterprise Development Tools? - Definition

Enterprise development tools help build applications which are specific to an organization or business during its planning stages. Enterprise tools can also model how organizations work. These tools perform business functions that add to the cohesiveness and interrelatedness of an enterprise's operations, such as business idea development, planning and conducting business.

Understanding the Enterprise Development Tools

Enterprise development tools offer solutions related to an entire enterprise, rather than a categorical or departmental problem. Many tools use 32- or 64-bit solutions. Good enterprise development tools will include Allegro's Common Lisp Java, C++ interfacing, SOAP and XML support. CORBA ORB database connections should be included for the highest functioning tools, and if needed by the enterprise, foreign function interfaces should be included in the tool sets. Enterprise development tools link programs and functionalities together, allowing business partners to work in an effective and efficient manner.There are thousands of enterprise development tool companies, but the trick is to find the right one for the right enterprise. Many claim to do the same thing, which means it can be difficult to determine which developer to use. Some are so large that their applications do not suit smaller businesses. Others have such complicated applications that even larger enterprises find them confusing and fail to be able to use them. Private IT professionals can custom-design these development tools or apply them to large or small businesses. There is no industry which cannot use enterprise development tools and hence it is not specific only to large enterprises.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer System
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Enterprise Software Architecture
  • Enterprise Software
  • Developer
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture
  • Middleware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *