Enum

Định nghĩa Enum là gì?

EnumEnum. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enum - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Enum, trong C #, là một từ khóa đại diện cho một loại giá trị cho tuyên bố một tập hợp các hằng số có tên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong khi tuyên bố một giá trị kiểu enum, các chi tiết có thể bao gồm tên, khả năng tiếp cận, loại cơ bản và tên của các thành viên enum. Kiểu mặc định cơ bản, đó là một số nguyên 32-bit (int), có thể ghi đè với bất kỳ loại không thể thiếu (trừ "char"). Kiểu mặc định của một enum là "int".

What is the Enum? - Definition

Enum, in C#, is a keyword that represents a value type for declaring a set of named constants.

Understanding the Enum

While declaring a value of enum type, the details can include the name, accessibility, underlying type and the names of enum members. The default underlying type, which is a 32-bit integer (int), can be overridden with any integral type (except "char"). The default type of an enum is "int".

Thuật ngữ liên quan

  • Value Type
  • Constant
  • Switch Statement
  • Boolean Logical Operator
  • Conditional Logical Operator
  • Visual Studio .NET
  • Integer (INT)
  • Cast
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *