Eraser Pointer

Định nghĩa Eraser Pointer là gì?

Eraser PointerEraser Pointer. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Eraser Pointer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một con trỏ tẩy là một thiết bị trỏ isometric trông giống như một phím điều khiển hoặc bút chì tẩy đầu. thiết bị điều khiển con trỏ này nằm giữa G, H và các phím B. Khi con trỏ tẩy được đẩy theo một hướng, di chuyển con trỏ theo cùng một hướng. tốc độ con trỏ có thể được tăng lên với áp lực tăng lên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Eraser Pointer? - Definition

An eraser pointer is an isometric pointing device that looks like a joystick or pencil eraser head. This cursor control device sits between the G, H and B keys. When the eraser pointer is pushed in one direction, the cursor moves in the same direction. Cursor speed may be increased with increased pressure.

Understanding the Eraser Pointer

Thuật ngữ liên quan

  • TrackPoint
  • Cursor
  • Cursor
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *