Flexible Single-Master Operation (FSMO)

Định nghĩa Flexible Single-Master Operation (FSMO) là gì?

Flexible Single-Master Operation (FSMO)Flexible Single-Master Operation (FSMO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flexible Single-Master Operation (FSMO) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Linh hoạt hoạt động tổng thể duy nhất (FSMO) là một tính năng Microsoft Active Directory đó là một nhiệm vụ domain controller chuyên sử dụng khi truyền dữ liệu và cập nhật các phương pháp tiêu chuẩn là không đủ. Nhiệm vụ đó không phù hợp với sao chép đa chủ chỉ khả thi khi hoạt động đơn bậc thầy linh hoạt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Flexible Single-Master Operation (FSMO)? - Definition

Flexible single master operation (FSMO) is a Microsoft Active Directory feature that is a specialized domain controller task used when standard data transfer and update methods are inadequate. Tasks that do not suit multimaster replication are only viable as flexible single-master operations.

Understanding the Flexible Single-Master Operation (FSMO)

Thuật ngữ liên quan

  • Active Directory (AD)
  • Windows Management Instrumentation (WMI)
  • Command (.CMD)
  • Active Directory Application Mode (ADAM)
  • Microsoft Management Console (MMC)
  • Domain Name
  • Workgroup
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *