Free Space Optics

Định nghĩa Free Space Optics là gì?

Free Space OpticsFree Space Optics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free Space Optics - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Miễn phí không gian cài đặt quang đòi hỏi đường ngắm sẵn có giữa các đơn vị laser và được gọi là người đứng đầu liên kết. Preinstallation đánh giá trang web được thực hiện để đảm bảo rằng đường dẫn giữa các đơn vị quang không gian trống rất rõ ràng. Các nhà cung cấp của hệ thống quang không gian miễn phí cung cấp các sản phẩm hoạt động trên, liên kết dữ liệu vật lý hoặc các lớp mạng của Open Systems Interconnection (OSI) Model. Những sản phẩm này cho phép các giao thức chạy trên cài đặt sợi dựa trên để chạy trên các hệ thống không gian quang miễn phí, bao gồm khả năng để lập bản đồ T1 vào liên kết. Hệ thống bao gồm lớp mạng router sử dụng khả năng hoạt động để phân đoạn các liên kết không gian quang miễn phí. Các ứng dụng của quang học không gian miễn phí bao gồm mạng LAN để kết nối mạng LAN trên cơ sở, thành phố, băng qua đường công cộng hoặc các rào cản không thuộc sở hữu của người gửi và người nhận, cung cấp dịch vụ nhanh chóng truy cập băng thông cao với các mạng cáp quang, hội tụ kết nối dữ liệu bằng giọng nói, inter và truyền thông Chip nội và thông tin liên lạc giữa tàu vũ trụ.

What is the Free Space Optics? - Definition

Understanding the Free Space Optics

Free space optic installations require line of sight availability between laser units and are referred to as link heads. Preinstallation site evaluation is performed to ensure that paths between free space optic units are clear. The vendors of free space optic systems provide products operating in the physical, data link or network layers of the Open Systems Interconnection (OSI) Model. These products allow protocols running on fiber-based installations to run on free space optic systems, including the ability to map T1 onto links. Systems including network layer operability use routers to segment the free space optic links. Applications of free space optics include LAN to LAN connections on campuses and cities, crossing public roads or barriers not owned by the sender and receiver, speedy service delivery of high bandwidth access to optical fiber networks, converged voice data connection, inter and intra chip communication and communication between spacecrafts.

Thuật ngữ liên quan

  • Mean Time Between Failures (MTBF)
  • Infrared (IR)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • T1 Line
  • Attenuation
  • Local Area Network (LAN)
  • Fiber Optic
  • Internet Radio Appliance
  • Waveform
  • Capacitor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *