Generic Access Network (GAN)

Định nghĩa Generic Access Network (GAN) là gì?

Generic Access Network (GAN)Network Access Generic (GAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Generic Access Network (GAN) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong các hệ thống viễn thông, mạng truy cập chung (GAN) được sử dụng bởi người dùng thiết bị di động để kết nối và tương tác với các loại thiết bị liên lạc. giao thức GAN chủ yếu phát triển cho các hệ thống truyền thông không dây, cho phép điện thoại di động để thực hiện chức năng liền mạch giữa các mạng không dây cục bộ (WLAN) và rộng được mạng (WAN) mà không làm gián đoạn các phiên truyền thông. công nghệ GAN hiện đại cho phép một thuê bao tương tác qua giọng nói, dữ liệu, IP Multimedia Subsystem và các ứng dụng Session Initiation Protocol (SIP). Trước năm 2005, một mạng truy nhập chung được về mặt thương mại được gọi là truy cập di động không có giấy phép (UMA).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ban đầu, dự án 3rd Generation Partnership hỗ trợ các đặc điểm kỹ thuật thực hiện bởi một nhóm các nhà cung cấp và các công ty điều hành cho giao diện GAN. LAN thường được dựa trên công nghệ không có giấy phép riêng như 802.11, cho phép một chiếc điện thoại di động để tương tác với các trạm gốc trong không khí thông qua một bộ điều khiển trạm gốc. dịch vụ phổ biến WAN dựa trên Global System for Mobile Communications, dịch vụ vô tuyến gói chung hoặc các hệ thống Viễn thông Universal Mobile. Chức năng cốt lõi của công nghệ GAN là một dịch vụ điện thoại di động dual-mode, cho phép thuê bao điện thoại di động để tay liên tục trên các kết nối giữa các mạng LAN không dây và mạng WAN. Tính năng này nâng cao của liền mạch chuyển vùng cho phép người dùng kết nối với các cá nhân trên toàn thế giới với chi phí thấp sử dụng các thiết bị điện thoại di động. Việc sử dụng công nghệ GAN đang gây ra những thay đổi trong cấu trúc của điện thoại di động. Hiện nay, GAN bao gồm hai chế độ truy cập khác nhau, do mỗi điện thoại có hai máy thu phát. Một được dành riêng cho dịch vụ di động thông thường, trong khi khác được sử dụng để bao gồm các ứng dụng tiên tiến như Wi-Fi. Cùng với lợi thế của mình, GAN có một số hạn chế. Bởi vì UMA sử dụng tần số khác nhau, các dịch vụ thuê bao GAN dễ bị can thiệp. các thiết bị di động sử dụng nhiều tín hiệu của cả hai mạng LAN và WAN qua GAN là tương đối tốn kém và giảm nói chuyện và chờ thời gian thiết bị di động.

What is the Generic Access Network (GAN)? - Definition

In telecommunication systems, a generic access network (GAN) is used by cellular device users to connect and interact with other types of communication devices. GAN protocols primarily evolved for wireless communication systems, allowing mobile phones to perform functions seamlessly between wireless local area networks (WLANs) and wide are networks (WANs) without interrupting the communication session. Modern GAN technology permits a subscriber to interact via voice, data, IP multimedia subsystem and Session Initiation Protocol (SIP) applications. Prior to 2005, a generic access network was commercially known as unlicensed mobile access (UMA).

Understanding the Generic Access Network (GAN)

Initially, the 3rd Generation Partnership Project supported the specification made by a group of vendors and operator companies for the GAN interface. The LAN is generally based on private unlicensed technology like 802.11, which allows a mobile handset to interact with the base station over the air through a base station controller. Popular WAN services are based on the Global System for Mobile Communications, general packet radio service or the Universal Mobile Telecommunications System. The core function of GAN technology is a dual-mode handset service, which enables mobile phone subscribers to seamlessly hand over connections between wireless LANs and WANs. This enhanced feature of seamless roaming allows users to connect with individuals all over the world at a lower cost using handset devices. The use of GAN technology is causing changes in the structure of cell phones. Currently, GAN involves two different accessible modes, so every phone has two transceivers. One is reserved for conventional cellular service, while the other is used for covering advanced applications like Wi-Fi. Along with its advantages, GAN has some limitations. Because UMA uses different frequencies, GAN subscriber services are prone to interference. Cellular devices that use multiple signals of both LAN and WAN via GAN are relatively expensive and reduce the mobile device’s talk and standby time.

Thuật ngữ liên quan

  • Telecommunications
  • Internet Protocol (IP)
  • Networking
  • Network Access Point (NAP)
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Security Information Management (SIM)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *