GNU Project

Định nghĩa GNU Project là gì?

GNU ProjectDự án GNU. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GNU Project - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dự án GNU đề cập đến sự phát triển hợp tác của hệ điều hành GNU. Được thiết kế như một sự thay thế Unix miễn phí, Dự án GNU đã được đưa ra bởi Richard Stallman, người sáng lập của Free Software Foundation (FSF), vào tháng giêng năm 1984. GNU viết tắt đệ quy đại diện cho cụm từ "GNU của Không Unix." Trong bối cảnh dự án GNU, phần mềm miễn phí dùng để tự do (so với giá). Nó được định nghĩa là sự tự do để sử dụng, sao chép, phân phối, nghiên cứu, sửa đổi và tăng cường phần mềm. phần mềm miễn phí không nên nhầm lẫn với các phần mềm mã nguồn mở, mà là một phong trào riêng biệt. Tính đến năm 2011, dự án GNU tiếp tục công việc của mình về phát triển phần mềm, nhận thức, vận động chính trị và chia sẻ tài liệu mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Stallman công bố dự án GNU trong tháng 9 năm 1983 từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) khuôn viên trường. Nguyên kịch bản để tham gia Garner, GNU Manifesto Stallman khuyến khích những người ủng hộ quyên góp nguồn lực tài chính, thời gian cá nhân và các thành phần máy tính để phát triển dự án GNU. Theo Stallman, phần mềm miễn phí được mô tả như sau:

What is the GNU Project? - Definition

The GNU Project refers to the collaborative development of the GNU OS. Designed as a free Unix alternative, the GNU Project was launched by Richard Stallman, founder of the Free Software Foundation (FSF), in January 1984. The recursive GNU acronym represents the phrase "GNU's Not Unix." In the GNU Project context, free software refers to liberty (versus price). It is defined as the freedom to use, copy, distribute, study, modify and enhance software. Free software should not be confused with open source software, which is a separate movement. As of 2011, the GNU Project continues its work on software development, awareness, political campaigning and sharing of new material.

Understanding the GNU Project

Stallman announced the GNU Project in September 1983 from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) campus. Originally scripted to garner participation, Stallman's GNU Manifesto encourages supporters to donate financial resources, personal time and PC components to GNU Project development. According to Stallman, free software is described as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Free Software Foundation (FSF)
  • Operating System (OS)
  • Unix
  • Linux
  • Copyleft
  • Free Software
  • Software
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *