GPRS Tunneling Protocols (GTP)

Định nghĩa GPRS Tunneling Protocols (GTP) là gì?

GPRS Tunneling Protocols (GTP)GPRS Tunneling Protocols (GTP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GPRS Tunneling Protocols (GTP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

GPRS Tunneling Protocol (GTP) là một giao thức Internet (IP) dựa trên giao thức bộ sử dụng để thực hiện dịch vụ vô tuyến gói chung (GPRS) trong các mạng sau:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

GTP được chia thành ba loại:

What is the GPRS Tunneling Protocols (GTP)? - Definition

GPRS Tunneling Protocol (GTP) is an Internet Protocol (IP) based protocol suite used to carry general packet radio service (GPRS) within the following networks:

Understanding the GPRS Tunneling Protocols (GTP)

GTP is divided into three categories:

Thuật ngữ liên quan

  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Mobile IP
  • Tunneling
  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *