Hosts File

Định nghĩa Hosts File là gì?

Hosts FileHosts file. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hosts File - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các hosts ( "hosts.txt") là một tập tin văn bản đơn giản có chứa một danh sách các tên máy chủ và địa chỉ IP tương ứng của họ. Nó thực chất là một cơ sở dữ liệu tên miền được sử dụng bởi hệ điều hành để xác định và định vị một host trong một mạng IP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiền thân của Internet, ARPANET, đã không có một cơ sở dữ liệu tên miền phân phối từ số lượng host sau đó là rất ít. Nhưng khi sự phổ biến của Internet tăng, ý tưởng của tập tin hosts.txt nổi lên vì sự cần thiết phải tập trung ở một nơi thuận tiện tất cả các thông tin về các host khác nhau trong một mạng.

What is the Hosts File? - Definition

The hosts file ("hosts.txt") is a plain-text file that contains a list of host names and their corresponding IP addresses. It is essentially a database of domain names that is used by the operating system for identifying and locating a host in an IP network.

Understanding the Hosts File

The forerunner of the Internet, the ARPANEt, did not have a distributed domain name database since the number of hosts then was very few. But as the popularity of the Internet increased, the idea of the hosts.txt file emerged because of the need to gather in a convenient place all the information about the different hosts in a network.

Thuật ngữ liên quan

  • LMHOSTS File
  • Host
  • Internet Protocol (IP)
  • Internetworking
  • Web
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *