HTML 4.0

Định nghĩa HTML 4.0 là gì?

HTML 4.0HTML 4.0. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ HTML 4.0 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hypertext Markup Language phiên bản 4.0 (HTML 4.0) là một ngôn ngữ đánh dấu đại diện cho cấu trúc và trình bày của các trang web. HTML 4.0 được công bố vào ngày năm 1997 như là một khuyến cáo của W3C.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

HTML 4.0 mở rộng phiên bản trước HTML 3.2 vào khả năng mạnh mẽ bao gồm ý tưởng không bao giờ thực hiện từ dự thảo HTML 3.0. Vào tháng 12 năm 1999, HTML 4.0 đã được thay thế bằng HTML 4.01 là một bản cập nhật nhỏ sửa chữa những vấn đề nhỏ. Do đó, HTML 4.01 là phiên bản tiêu chuẩn chính thức khuyến cáo của W3C. HTML4 (hoặc HTML 4,01) không ngừng phát triển. Các phiên bản tiếp theo là HTML 5.0 mà đã được tranh luận trong nhiều năm và có một quá trình rất phức tạp để thực hiện, mặc dù nhiều trình duyệt hiện đang hỗ trợ một số tính năng HTML5 mới hơn. Trong khi HTML 4 sẽ được loại bỏ cuối cùng, nó còn là một thời gian trước khi tất cả mọi thứ di chuyển sang HTML5.

What is the HTML 4.0? - Definition

Hypertext Markup Language revision 4.0 (HTML 4.0) is a markup language that represents the structure and presentation of web pages. HTML 4.0 was published on December 1997 as a W3C Recommendation.

Understanding the HTML 4.0

HTML 4.0 extended the previous HTML 3.2 revision into powerful capabilities including ideas never implemented from HTML 3.0 draft. On December 1999, HTML 4.0 was replaced by HTML 4.01 as a minor update correcting minor problems. Thus, HTML 4.01 is the final standard version recommended by W3C. HTML4 (or HTML 4.01) is constantly evolving. The next revision is HTML 5.0 which has been debated for years and has a very complex process for implementation, though many browsers currently support some of the newer HTML5 features. While HTML 4 will be phased out eventually, it while be a while before everything moves to HTML5.

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • HTML5
  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • Web Page (page)
  • Markup Language
  • Compact HTML (C-HTML)
  • Anchor
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *