Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment)

Định nghĩa Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment) là gì?

Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment)Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Hypertext Markup Language bình luận (HTML comment) được viết bởi một nhà phát triển web và hoạt động như một tài liệu tham khảo trong một dự án phát triển. Một nhà phát triển có thể xem các phản hồi HTML quá trình phát triển, nhưng mã này không thể nhìn thấy bằng cách sử dụng trang web. Bình luận có thể được bao gồm trong nhiều loại tập tin, bao gồm HTML, XML và CSS. HTML bình luận thường được sử dụng để giải thích cấu trúc bảng phức tạp hoặc cung cấp tài liệu của một dự án phát triển.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình và môi trường bao gồm các ý kiến, có thể phục vụ bất kỳ của các chức năng sau:

What is the Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment)? - Definition

A Hypertext Markup Language comment (HTML comment) is written by a Web developer and acts as a reference during a development project. A developer is able to view HTML comments during development, but this code cannot be seen by website users. Comments can be included within many file types, including HTML, XML and CSS. HTML comments are commonly used to explain complex table structures or provide documentation of a development project.

Understanding the Hypertext Markup Language Comment (HTML Comment)

Most programming languages and environments include comments, which may serve any of the following functions:

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Code
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • Anchor
  • Attribute
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *