IEEE 802.11a

Định nghĩa IEEE 802.11a là gì?

IEEE 802.11aIEEE 802.11a. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IEEE 802.11a - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IEEE 802.11a? - Definition

Understanding the IEEE 802.11a

Thuật ngữ liên quan

  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11ac
  • IEEE 802.11
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • IEEE 802.11x
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • IEEE 802.11e

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *