IEEE 802.11n

Định nghĩa IEEE 802.11n là gì?

IEEE 802.11nIEEE 802.11n. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IEEE 802.11n - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

IEEE 802.11n là một IEEE 802.11 sửa đổi mà thông số kỹ thuật Sửa đổi kiểm soát vật chất và phương tiện truyền thông truy cập (MAC) lớp để tăng thông lượng tổng thể cho các mạng cục bộ (LAN), mạng khu vực đô thị (MAN) và mạng nội bộ không dây (WLAN).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sau đây là những mục tiêu IEEE 802.11n chính:

What is the IEEE 802.11n? - Definition

IEEE 802.11n is an IEEE 802.11 amendment that modifies the physical and media access control (MAC) layer specifications to increase overall throughput for local area networks (LAN), metropolitan area networks (MAN) and wireless local area networks (WLAN).

Understanding the IEEE 802.11n

The following are the primary IEEE 802.11n objectives:

Thuật ngữ liên quan

  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • IEEE 802.11
  • IEEE 802.11a
  • Protocol
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • IEEE 802.11b
  • Multiple-In/Multiple-Out (MIMO)
  • Media Access Control (MAC)
  • Physical Layer
  • Throughput

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *