Inaccessible Member

Định nghĩa Inaccessible Member là gì?

Inaccessible MemberKhông thể tiếp cận thành viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inaccessible Member - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng tiếp cận của một thành viên của một loại được xác định bởi các loại mà nó cư trú và khả năng tiếp cận sửa đổi quy định để nó trong tuyên bố của mình. Sau đây là những bổ truy cập sử dụng để xác định khả năng tiếp cận:

What is the Inaccessible Member? - Definition

Understanding the Inaccessible Member

The accessibility of a member of a type is determined by the type in which it resides and the access modifier specified to it during its declaration. The following are the access modifiers used to specify accessibility:

Thuật ngữ liên quan

  • Accessible Member
  • Declaration
  • Method
  • Private
  • Source Code
  • C Programming Language (C)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Syntax
  • Public
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *