Input/Output (I/O)

Định nghĩa Input/Output (I/O) là gì?

Input/Output (I/O)Input / Output (I / O). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Input/Output (I/O) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đầu vào / đầu ra (I / O), trong máy tính, là một quá trình giao tiếp giữa máy tính và thế giới bên ngoài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có hoạt động đầu vào và đầu ra thực hiện trong một bối cảnh máy tính ở khắp mọi nơi. Simple chung I / O thiết bị bao gồm một con chuột, bàn phím, màn hình và máy in.

What is the Input/Output (I/O)? - Definition

Input/output (I/O), in computing, is a communication process between a computer and the outside world.

Understanding the Input/Output (I/O)

There are input and output operations performed in a computer context everywhere. Simple common I/O devices include a mouse, keyboard, monitor and printer.

Thuật ngữ liên quan

  • Interface (I/F)
  • File Handle
  • Centronics Interface
  • Communication Controller
  • InfiniBand
  • Polled Interrupt
  • I/O Controller (IOC)
  • I/O Request
  • Auxiliary Port (AUX)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *