Intentional Programming

Định nghĩa Intentional Programming là gì?

Intentional ProgrammingLập trình có chủ ý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intentional Programming - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lập trình có chủ ý là quá trình mà các chức năng ứng dụng được cung cấp cho mô phỏng cách một máy tính thao túng các ứng dụng. Để xác định xem quá trình lập trình có chủ ý đã thành công hay không, các lập trình viên phải so sánh ý định của các nhà phát triển với những gì được thực hiện bởi các chức năng ứng dụng. Charles Simonyi được ghi với các chương trình có chủ ý đầu tiên trong việc phát triển phần mềm của mình tại Microsoft. Thuật ngữ này cũng được biết như là, hoặc được sử dụng có sự tham khảo, phần mềm có chủ ý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm cố ý bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu cuối cùng của mỗi chức năng của ứng dụng, cách sử dụng “những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được” (WYSIWYG) khái niệm. Sản phẩm cuối cùng của ứng dụng được sau đó được tạo ra bởi hệ thống IP tự động. Hệ thống bàn làm việc miền là trách nhiệm áp dụng một chuỗi các thay đổi nhằm thực hiện các chức năng cần thiết của ứng dụng. Ngôn ngữ lập trình thường gán tên mang tính biểu tượng cho mỗi bộ phận lập trình của nó trong hình thức văn bản tương ứng với một mã nguồn nào đó. phần mềm cố ý theo dõi của mỗi tên dùng để chỉ tất cả các thực thể lập trình thông qua cả một định danh duy nhất và một tên tượng trưng.

What is the Intentional Programming? - Definition

Intentional programming is the process by which application functions are rendered to simulate the way a computer manipulates the application. To determine if the intentional programming process has succeeded or not, the programmer must compare the intention of the developer with what is accomplished by the application functions. Charles Simonyi is credited with the first intentional programming during his software development work at Microsoft. This term is also know as, or is used with reference to, intentional software.

Understanding the Intentional Programming

Intentional software starts by defining the ultimate goal of each function of the application, using the “what you see is what you get” (WYSIWYG) concept. The final product of the application is then generated by the IP system automatically. The domain workbench system is responsible for applying a sequence of changes aiming at realizing the required functioning of the application. Programming languages typically assign symbolic names to each of its programming elements in the form of text corresponding with a certain source code. Intentional software keeps track of each name used to refer to every programming entity through both a unique identifier and a symbolic name.

Thuật ngữ liên quan

  • Functional Programming
  • Source Code
  • What You See Is What You Get (WYSIWYG)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *