Intentional Software

Định nghĩa Intentional Software là gì?

Intentional SoftwareCố ý Software. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intentional Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm có chủ ý là một khái niệm mà chức năng ứng dụng được cung cấp cho mô phỏng cách một máy tính sẽ vận dụng một ứng dụng. Để xác định xem quá trình phần mềm cố ý đã thành công, ý định của các nhà phát triển phải được so sánh với những gì các chức năng ứng dụng thực sự do.Charles Simonyi được ghi với ý tưởng cho phần mềm có chủ ý trong công việc của mình tại Microsoft.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm cố ý bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu cuối cùng của mỗi chức năng của ứng dụng, cách sử dụng “những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được” (WYSIWYG) khái niệm. Sản phẩm cuối cùng của ứng dụng được sau đó được tạo ra bởi hệ thống IP automatically.The hệ thống workbench miền là trách nhiệm áp dụng một chuỗi các thay đổi nhằm mục đích thực hiện các hoạt động cần thiết của ứng dụng. Ngôn ngữ lập trình thường gán tên mang tính biểu tượng cho mỗi bộ phận lập trình của nó trong hình thức văn bản tương ứng với một mã nguồn nào đó. phần mềm cố ý theo dõi của mỗi tên dùng để chỉ tất cả các thực thể lập trình. Này được thực hiện thông qua cả một định danh duy nhất và một tên tượng trưng.

What is the Intentional Software? - Definition

Intentional software is a concept by which application functions are rendered to simulate the way a computer will manipulate an application. To determine whether the intentional software process has succeeded, the intention of the developer must be compared with what the application functions actually do.Charles Simonyi is credited with the idea for intentional software during his work at Microsoft.

Understanding the Intentional Software

Intentional software starts by defining the ultimate goal of each function of the application, using the “what you see is what you get” (WYSIWYG) concept. The final product of the application is then generated by the IP system automatically.The domain workbench system is responsible for applying a sequence of changes aimed at realizing the required functioning of the application. Programming languages typically assign symbolic names to each of its programming elements in the form of text corresponding with a certain source code. Intentional software keeps track of each name used to refer to every programming entity. This is done through both a unique identifier and a symbolic name.

Thuật ngữ liên quan

  • Software Development Process
  • What You See Is What You Get (WYSIWYG)
  • Programming Language
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *